Chính sách bảo mật

Chào mừng và cảm ơn bạn đã quan tâm đến Công ty COBYWORK (“COBYWORK”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”), trang web của chúng tôi tại https://cobywork.vnhttps://cobywork.com.vnhttps://cobywork.comhttps://cobywork.nethttps://cobywork.app (“Trang web”) và tất cả các trang web liên quan, phần mềm có thể tải xuống, ứng dụng di động (bao gồm cả ứng dụng máy tính bảng) và các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp và trên đó hiển thị liên kết đến Chính sách quyền riêng tư này và tất cả các giao tiếp khác với các cá nhân thông qua bằng văn bản hoặc bằng lời nói, chẳng hạn như email hoặc điện thoại (gọi chung là cùng với Trang web, “Dịch vụ” của chúng tôi).

Chính sách Bảo mật này (“Chính sách”) mô tả thông tin mà chúng tôi thu thập trên hoặc thông qua Dịch vụ, cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin đó cũng như các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin đó. Bằng cách truy cập Trang web, hoặc bằng cách mua hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận các thực tiễn về quyền riêng tư được mô tả trong Chính sách này.

Chính sách này được kết hợp với và tuân theo Điều khoản dịch vụ của COBYWORK. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa trong Chính sách này có ý nghĩa được nêu trong Điều khoản dịch vụ của COBYWORK.

ĐỊNH NGHĨA

“Khách hàng” có nghĩa là khách hàng của COBYWORK.

“Dữ liệu Khách hàng” có nghĩa là dữ liệu cá nhân, báo cáo, địa chỉ và các tệp, thư mục hoặc tài liệu khác ở dạng điện tử mà Người dùng Dịch vụ lưu trữ trong Dịch vụ.

“Dữ liệu Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được.

“Khu vực Công cộng” có nghĩa là khu vực của Trang web có thể được truy cập bởi cả Người dùng và Khách truy cập mà không cần đăng nhập.

“Khu vực hạn chế” có nghĩa là khu vực của Trang web mà chỉ Người dùng mới có thể truy cập và nơi truy cập yêu cầu đăng nhập.

“Người dùng” có nghĩa là nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Khách hàng, người chủ yếu sử dụng các khu vực hạn chế của Trang web cho mục đích truy cập Dịch vụ với tư cách đó.

“Khách truy cập” có nghĩa là một cá nhân không phải là Người dùng, người sử dụng khu vực công cộng nhưng không có quyền truy cập vào các khu vực hạn chế của Trang web hoặc Dịch vụ.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TRÊN DỊCH VỤ

Chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau từ hoặc thông qua Dịch vụ. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của COBYWORK chủ yếu là việc xử lý là cần thiết để cung cấp Dịch vụ theo Điều khoản dịch vụ của COBYWORK và việc xử lý được thực hiện trong COBYWORK Technology Group Quyền lợi hợp pháp của Công ty TNHH, được giải thích rõ hơn trong phần “Cách chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập” của Chính sách này. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu khi bạn đồng ý, yêu cầu nó nếu thích hợp.

2.1 Thông tin do người dùng cung cấp

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, với tư cách là Người dùng hoặc Khách truy cập, bạn có thể cung cấp và chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân. Ví dụ về Dữ liệu Cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại di động và thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác. Dữ liệu Cá nhân cũng bao gồm các thông tin khác, chẳng hạn như khu vực địa lý hoặc sở thích, khi bất kỳ thông tin nào như vậy được liên kết với thông tin xác định một cá nhân cụ thể. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân theo nhiều cách khác nhau trên Dịch vụ. Ví dụ: khi bạn đăng ký Tài khoản, sử dụng Dịch vụ, đăng Dữ liệu khách hàng, tương tác với những người dùng khác của Dịch vụ thông qua khả năng giao tiếp hoặc nhắn tin hoặc gửi cho chúng tôi các yêu cầu liên quan đến dịch vụ khách hàng.

2.2 Thông tin do Khách hàng thu thập

Khách hàng hoặc Người dùng có thể lưu trữ hoặc tải lên Dữ liệu khách hàng dịch vụ. COBYWORK không có mối quan hệ trực tiếp với các cá nhân có Dữ liệu Cá nhân mà Công ty lưu trữ như một phần của Dữ liệu Khách hàng. Mỗi Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông báo cho khách hàng và người thứ ba về mục đích mà Khách hàng thu thập Dữ liệu Cá nhân của họ và cách Dữ liệu Cá nhân này được xử lý trong hoặc thông qua Dịch vụ như một phần của Dữ liệu Khách hàng.

2.3 Thông tin “Được Thu thập Tự động”

Khi Người dùng hoặc Khách truy cập sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể tự động ghi lại một số thông tin nhất định từ thiết bị của Người dùng hoặc Khách truy cập bằng cách sử dụng nhiều loại công nghệ khác nhau, bao gồm cookie, “ảnh gif rõ ràng” hoặc “đèn hiệu web”. Thông tin “được thu thập tự động” này có thể bao gồm địa chỉ IP hoặc địa chỉ thiết bị khác hoặc ID, trình duyệt web và / hoặc loại thiết bị, các trang hoặc trang web đã truy cập ngay trước hoặc ngay sau khi sử dụng Dịch vụ, các trang hoặc nội dung khác mà Người dùng hoặc Khách truy cập xem hoặc tương tác với trên Dịch vụ và ngày giờ của chuyến thăm, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin liên quan đến tương tác của Khách truy cập hoặc Người dùng với thư email, chẳng hạn như việc Khách truy cập hoặc Người dùng mở, nhấp vào hay chuyển tiếp thư. Thông tin này được thu thập từ tất cả Người dùng và Khách truy cập.

2.4 Dịch vụ tích hợp

Bạn có thể được cung cấp tùy chọn để truy cập hoặc đăng ký Dịch vụ thông qua việc sử dụng tên người dùng và mật khẩu của mình cho các dịch vụ nhất định do các bên thứ ba cung cấp (mỗi bên, một “Dịch vụ tích hợp”), chẳng hạn như thông qua việc sử dụng tài khoản Google của bạn, hoặc nếu không, có tùy chọn cho phép Dịch vụ Tích hợp cung cấp Dữ liệu Cá nhân hoặc thông tin khác cho chúng tôi. Bằng cách cho phép chúng tôi kết nối với Dịch vụ tích hợp, bạn cho phép chúng tôi truy cập và lưu trữ tên, (các) địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, thành phố hiện tại, URL ảnh hồ sơ và thông tin khác mà Dịch vụ tích hợp cung cấp cho chúng tôi , và sử dụng và tiết lộ nó theo Chính sách này. Bạn nên kiểm tra cài đặt quyền riêng tư của mình trên từng Dịch vụ tích hợp để hiểu thông tin nào mà Dịch vụ tích hợp cung cấp cho chúng tôi và thực hiện các thay đổi nếu thích hợp. Vui lòng xem xét kỹ các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của từng Dịch vụ tích hợp trước khi sử dụng dịch vụ của họ và kết nối với Dịch vụ của chúng tôi.

2.5 Thông tin từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể lấy thông tin, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, từ các bên thứ ba và các nguồn khác ngoài Dịch vụ, chẳng hạn như các đối tác, nhà quảng cáo, cơ quan xếp hạng tín dụng và Dịch vụ tích hợp của chúng tôi. Nếu chúng tôi kết hợp hoặc liên kết thông tin từ các nguồn khác với Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ, chúng tôi sẽ coi thông tin kết hợp là Dữ liệu Cá nhân theo Chính sách này.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được theo nhiều cách khác nhau để cung cấp Dịch vụ và điều hành hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm những cách sau:

3.1 Hoạt động

Chúng tôi sử dụng thông tin – ngoài Dữ liệu khách hàng – để vận hành, duy trì, nâng cao và cung cấp tất cả các tính năng của Dịch vụ, cung cấp các dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu, để trả lời các nhận xét và câu hỏi cũng như hỗ trợ cho người dùng Dịch vụ. Chúng tôi chỉ xử lý Dữ liệu Khách hàng theo các hướng dẫn do Khách hàng hoặc Người dùng hiện hành cung cấp.

3.2 Cải tiến

Chúng tôi sử dụng thông tin để hiểu và phân tích xu hướng sử dụng và sở thích của Khách truy cập và Người dùng của chúng tôi, nhằm cải thiện Dịch vụ và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tính năng và chức năng mới. Nếu mục đích này yêu cầu COBYWORK xử lý Dữ liệu khách hàng, thì dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng ở dạng ẩn danh hoặc tổng hợp.

3.3 Thông tin liên lạc

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của Khách truy cập hoặc Người dùng hoặc thông tin khác – ngoài Dữ liệu của Khách hàng – để liên hệ với Khách truy cập hoặc Người dùng đó (i) cho các mục đích quản trị như dịch vụ khách hàng, giải quyết vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm quyền riêng tư hoặc các vấn đề phỉ báng liên quan đến Dữ liệu Khách hàng hoặc Dữ liệu Cá nhân được đăng trên Dịch vụ hoặc (ii) với các cập nhật về các chương trình khuyến mãi và sự kiện, liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác cung cấp. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ thông báo quảng cáo nào như được mô tả bên dưới trong “Lựa chọn của bạn”.

3.4 Cookie và Công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập tự động và thông tin khác được thu thập trên Dịch vụ thông qua cookie và các công nghệ tương tự để: (i) cá nhân hóa Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ghi nhớ thông tin của Người dùng hoặc Khách truy cập để Người dùng hoặc Khách truy cập sẽ không phải nhập lại trong quá trình một chuyến thăm hoặc trong những lần tiếp theo; (ii) cung cấp các quảng cáo, nội dung và thông tin tùy chỉnh; (iii) theo dõi và phân tích hiệu quả của Dịch vụ và các hoạt động tiếp thị của bên thứ ba; (iv) theo dõi các chỉ số sử dụng trang web tổng hợp như tổng số khách truy cập và các trang đã xem; và (v) theo dõi các mục nhập, nội dung gửi và trạng thái của bạn trong bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc các hoạt động khác trên Dịch vụ. Bạn có thể lấy thêm thông tin về cookie bằng cách truy cập http://www.allaboutcookies.org.

3.5 Phân tích

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để đo lường và đánh giá quyền truy cập và lưu lượng truy cập trên Khu vực công cộng của Trang web, đồng thời tạo báo cáo điều hướng người dùng cho quản trị viên Trang web của chúng tôi. Google hoạt động độc lập với chúng tôi và có chính sách bảo mật riêng mà chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại. Google có thể sử dụng thông tin được thu thập thông qua Google Analytics để đánh giá hoạt động của Người dùng và Khách truy cập trên Trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bảo mật và Chia sẻ dữ liệu của Google Analytics.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp để bảo vệ thông tin kỹ thuật được thu thập bằng cách sử dụng Google Analytics của chúng tôi. Dữ liệu được thu thập sẽ chỉ được sử dụng trên cơ sở cần biết để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, quản lý Trang web và xác định sở thích của khách truy cập; nhưng trong trường hợp này, dữ liệu sẽ ở dạng không nhận dạng được. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ thông tin nào trong số này để xác định Khách truy cập hoặc Người dùng.

3.6 Giới hạn bổ sung đối với việc sử dụng dữ liệu người dùng Google của bạn

Bất kể điều gì khác trong Chính sách quyền riêng tư này, nếu bạn cung cấp cho Ứng dụng quyền truy cập vào dữ liệu Google của mình, thì việc Ứng dụng sử dụng dữ liệu đó sẽ phải tuân theo những hạn chế bổ sung sau:

Nếu bạn cung cấp cho Ứng dụng quyền truy cập vào dữ liệu Gmail của mình, Ứng dụng sẽ chỉ sử dụng quyền truy cập để đọc, viết, sửa đổi hoặc kiểm soát nội dung thư Gmail (bao gồm cả tệp đính kèm), siêu dữ liệu, tiêu đề và cài đặt để cung cấp ứng dụng email web cho phép người dùng soạn , gửi, đọc và xử lý email và sẽ không chuyển dữ liệu Gmail này cho người khác trừ khi làm như vậy là cần thiết để cung cấp và cải thiện các tính năng này, tuân thủ luật hiện hành hoặc là một phần của hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản.

Nếu bạn cung cấp cho Ứng dụng quyền truy cập vào dữ liệu Google Drive của mình, Ứng dụng sẽ chỉ sử dụng quyền truy cập để đọc các tệp cụ thể và hiển thị trên Ứng dụng cho bạn và cho những người dùng khác mà bạn cho phép chia sẻ các tệp đó. Ứng dụng sẽ không đồng bộ hóa và lưu trữ các tệp của bạn trừ khi bạn chọn chọn một tệp cụ thể để tải lên máy chủ của nó. Ứng dụng sẽ không sửa đổi dữ liệu của bạn trên Google Drive.

Ứng dụng sẽ không sử dụng dữ liệu này để phân phát quảng cáo.

Ứng dụng sẽ không cho phép con người đọc dữ liệu này trừ khi chúng tôi có thỏa thuận khẳng định của bạn đối với các thông báo cụ thể, làm như vậy là cần thiết cho các mục đích bảo mật như điều tra lạm dụng, tuân thủ luật hiện hành hoặc cho các hoạt động nội bộ của Ứng dụng và thậm chí sau đó chỉ khi dữ liệu đã được tổng hợp và ẩn danh.

VÌ SAO CHÚNG TÔI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trừ khi được mô tả trong Chính sách này, chúng tôi sẽ không cố ý tiết lộ Dữ liệu Cá nhân hoặc Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi thu thập hoặc lưu trữ trên Dịch vụ cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Khách truy cập, Người dùng hoặc Khách hàng hiện hành. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba nếu bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy, cũng như trong các trường hợp sau:

4.1 Thông tin không hạn chế

Bất kỳ thông tin nào mà bạn tự nguyện chọn để đưa vào Khu vực Công cộng của Dịch vụ, chẳng hạn như trang hồ sơ công khai, sẽ có sẵn cho bất kỳ Khách truy cập hoặc Người dùng nào có quyền truy cập vào nội dung đó.

4.2 Người dùng khác trong tài khoản công ty của bạn

Một số thông tin nhất định về việc bạn sử dụng Dịch vụ của COBYWORK có sẵn cho (các) quản trị viên của Tài khoản COBYWORK của bạn và, tùy thuộc vào cài đặt được chọn bởi Người dùng tài khoản, cũng như các cài đặt khác Người dùng cho mục đích cung cấp Dịch vụ của COBYWORK.

4.3 Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người cung cấp trang web, phát triển ứng dụng, lưu trữ, bảo trì và các dịch vụ khác cho chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể có quyền truy cập hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân hoặc Dữ liệu Khách hàng như một phần của việc cung cấp các dịch vụ đó cho chúng tôi. Chúng tôi giới hạn thông tin cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ này ở mức cần thiết một cách hợp lý để họ thực hiện các chức năng của mình và hợp đồng của chúng tôi với họ yêu cầu họ duy trì tính bảo mật của thông tin đó.

4.4 Thông tin không nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin được thu thập tự động, tổng hợp hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân cho các bên thứ ba cho các mục đích khác nhau, bao gồm (i) tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo khác nhau; (ii) cho mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị; hoặc (iii) để hỗ trợ các bên như vậy hiểu được sở thích, thói quen và cách sử dụng của Khách hàng, Người dùng và Khách truy cập của chúng tôi đối với một số chương trình, nội dung, dịch vụ và / hoặc chức năng có sẵn thông qua Dịch vụ, tất cả những điều đã nói ở trên đều phải tuân theo các giới hạn bổ sung đối với việc sử dụng dữ liệu Người dùng Google của bạn như đã nêu trong Chính sách bảo mật này.

4.5 Thực thi pháp luật, quy trình pháp lý và tuân thủ

Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân hoặc thông tin khác nếu luật pháp yêu cầu hoặc với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ luật hiện hành, theo lệnh tòa, trát đòi hầu tòa hoặc trát của chính phủ có giá trị bề mặt, hoặc để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác.

Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ Dữ liệu Cá nhân hoặc thông tin khác mà chúng tôi tin rằng, với thiện ý, là thích hợp hoặc cần thiết để (i) đề phòng trách nhiệm pháp lý, (ii) bảo vệ bản thân hoặc những người khác khỏi các hoạt động hoặc sử dụng gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp , (iii) điều tra và tự bảo vệ mình trước bất kỳ khiếu nại hoặc cáo buộc nào của bên thứ ba, (iv) bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ và bất kỳ cơ sở hoặc thiết bị nào được sử dụng để cung cấp Dịch vụ hoặc (v) bảo vệ tài sản của chúng tôi hoặc các cơ sở hợp pháp khác quyền, thực thi hợp đồng của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác.

4.6 Thay đổi quyền sở hữu

Thông tin về Người dùng và Khách truy cập, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được tiết lộ và chuyển giao cho người mua, người kế thừa hoặc người được chuyển nhượng như một phần của bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại, tài trợ nợ, bán tài sản hoặc giao dịch tương tự, cũng như trong trường hợp có mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc tiếp nhận trong đó thông tin được chuyển cho một hoặc nhiều bên thứ ba như một trong những tài sản kinh doanh của chúng tôi và chỉ khi người nhận Dữ liệu về Người dùng hoặc Khách truy cập cam kết Chính sách Bảo mật có các điều khoản về cơ bản phù hợp với Chính sách Bảo mật này.

Dữ liệu khách hàng có thể được chuyển giao thực tế hoặc điện tử cho bên mua lại, hoặc người kế thừa hoặc người được chuyển nhượng như một phần của bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại, tài trợ nợ, bán tài sản hoặc giao dịch tương tự, cũng như trong trường hợp mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc nhận trong thông tin nào được chuyển cho một hoặc nhiều bên thứ ba như một trong những tài sản kinh doanh của chúng tôi, với mục đích duy nhất là tiếp tục hoạt động của Dịch vụ và chỉ khi người nhận Dữ liệu khách hàng cam kết với Chính sách quyền riêng tư có các điều khoản về cơ bản phù hợp với điều này Chính sách bảo mật.

LỰA CHỌN CỦA BẠN

5.1 Truy cập, Sửa chữa, Xóa

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cung cấp cho bạn quyền truy cập hợp lý vào Dữ liệu Cá nhân mà bạn có thể đã cung cấp thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn muốn truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào khác mà chúng tôi lưu giữ về bạn hoặc yêu cầu chúng tôi xóa hoặc chuyển bất kỳ thông tin nào về bạn mà chúng tôi có được từ Dịch vụ Tích hợp, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo quy định trong phần “Cách liên hệ Phần chúng tôi ”. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ có bất kỳ tham chiếu nào đến bạn đã bị xóa hoặc bị chặn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Bạn có thể cập nhật, sửa hoặc xóa thông tin và tùy chọn Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang cài đặt Tài khoản của bạn trên Dịch vụ. Xin lưu ý rằng mặc dù bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ được phản ánh trong cơ sở dữ liệu người dùng đang hoạt động ngay lập tức hoặc trong một khoảng thời gian hợp lý, chúng tôi có thể giữ lại tất cả thông tin bạn gửi để sao lưu, lưu trữ, ngăn chặn gian lận và lạm dụng, phân tích, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc nơi mà chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng chúng tôi có lý do chính đáng để làm như vậy.

Bạn có thể từ chối chia sẻ Dữ liệu Cá nhân nhất định với chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn một số tính năng và chức năng của Dịch vụ.

Bất cứ lúc nào, bạn có thể phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, với lý do hợp pháp, trừ khi được luật hiện hành cho phép. Nếu bạn cho rằng quyền riêng tư được cấp bởi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành đã bị vi phạm, vui lòng liên hệ với COBYWORK tại support@cobywork.com. Bạn cũng có quyền khiếu nại với các cơ quan bảo vệ dữ liệu.

Điều khoản này không áp dụng cho Dữ liệu Cá nhân là một phần của Dữ liệu Khách hàng. Trong trường hợp này, việc quản lý Dữ liệu Khách hàng phải tuân theo Chính sách Bảo mật của Chính Khách hàng và mọi yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa phải được thực hiện cho Khách hàng chịu trách nhiệm về việc tải lên và lưu trữ dữ liệu đó vào Dịch vụ.

5.2 Thông tin điều hướng

Bạn có thể chọn không tham gia thu thập thông tin điều hướng về việc bạn truy cập Trang web của Google Analytics bằng cách sử dụng tính năng Chọn không tham gia của Google Analytics.

5.3 Chọn không tham gia Truyền thông Thương mại

Nếu bạn nhận được email thương mại từ chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn có trong email hoặc bằng cách gửi email đến địa chỉ được cung cấp trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi”.

Người dùng có thể xem và sửa đổi các cài đặt liên quan đến bản chất và tần suất của thông tin quảng cáo mà họ nhận được từ chúng tôi bằng cách truy cập vào tab “Chức năng tài khoản” trên Dịch vụ. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không nhận email thương mại từ chúng tôi hoặc sửa đổi bản chất hoặc tần suất của thông tin quảng cáo mà bạn nhận được từ chúng tôi, có thể mất đến mười (10) ngày làm việc để chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn. Ngoài ra, ngay cả sau khi bạn chọn không nhận các tin nhắn thương mại từ chúng tôi, bạn sẽ tiếp tục nhận được các tin nhắn quản trị từ chúng tôi liên quan đến Dịch vụ.

COBYWORK không có mối quan hệ trực tiếp với khách hàng của Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà Dữ liệu Cá nhân của họ có thể thay mặt cho Khách hàng xử lý. Một cá nhân tìm kiếm quyền truy cập hoặc tìm cách chỉnh sửa, sửa đổi, xóa dữ liệu không chính xác hoặc rút lại sự đồng ý để liên hệ thêm nên hướng truy vấn của họ đến Khách hàng hoặc Người dùng mà họ giao dịch trực tiếp. Nếu Khách hàng yêu cầu COBYWORK xóa dữ liệu, chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của họ trong vòng ba mươi (30) ngày. Chúng tôi sẽ xóa, sửa đổi hoặc chặn quyền truy cập vào bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà chúng tôi đang lưu trữ chỉ khi chúng tôi nhận được yêu cầu bằng văn bản từ Khách hàng, người chịu trách nhiệm về Dữ liệu Cá nhân đó trừ khi chúng tôi có quyền hợp pháp để lưu giữ Dữ liệu Cá nhân đó. Chúng tôi có quyền giữ lại một bản sao của dữ liệu đó cho mục đích lưu trữ hoặc để bảo vệ quyền lợi của mình trong các vụ kiện tụng. Bất kỳ yêu cầu nào như vậy liên quan đến Dữ liệu khách hàng phải được giải quyết như đã nêu trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” và bao gồm đầy đủ thông tin để COBYWORK xác định Khách hàng hoặc khách hàng của họ hoặc bên thứ ba và thông tin để xóa hoặc sửa đổi .

DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể chứa các tính năng hoặc liên kết đến các trang web và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trên các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đều được cung cấp trực tiếp cho nhà điều hành các dịch vụ đó và tuân theo các chính sách của nhà điều hành đó, nếu có, điều chỉnh quyền riêng tư và bảo mật, ngay cả khi được truy cập thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thông lệ và chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà các liên kết hoặc quyền truy cập được cung cấp thông qua Dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về các chính sách bảo mật và quyền riêng tư của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cho họ.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM VÀ TRẺ EM

Bảo vệ sự riêng tư của trẻ nhỏ là đặc biệt quan trọng. Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến trẻ em dưới 18 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập Dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ bất kỳ lúc nào hoặc theo bất kỳ hình thức nào. Nếu chúng tôi biết rằng Dữ liệu Cá nhân đã được thu thập trên Dịch vụ từ những người dưới 18 tuổi và không có sự đồng ý có thể xác minh của cha mẹ, thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để xóa thông tin này. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và phát hiện ra rằng con bạn dưới 18 tuổi đã có được Tài khoản trên Dịch vụ, thì bạn có thể thông báo cho chúng tôi tại support@cobywork.com và yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của trẻ đó khỏi hệ thống của chúng tôi.

Dịch vụ không nhằm mục đích sử dụng cho trẻ vị thành niên và không nhằm mục đích sử dụng để đăng nội dung để chia sẻ công khai hoặc với bạn bè. Trong phạm vi trẻ vị thành niên đã đăng nội dung đó trên Dịch vụ, trẻ vị thành niên có quyền xóa hoặc xóa nội dung này bằng cách sử dụng các tùy chọn xóa hoặc xóa được nêu chi tiết trong Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chủ đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được chỉ ra trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi”. Xin lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi cung cấp khả năng xóa này, nhưng việc xóa nội dung có thể không đảm bảo xóa hoàn toàn hoặc toàn diện nội dung hoặc thông tin đó.

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền tải và khi chúng tôi nhận được thông tin đó. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý thích hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân chống lại việc phá hủy ngẫu nhiên hoặc trái pháp luật, mất mát ngẫu nhiên, thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc truy cập trái phép, sử dụng sai và bất kỳ hình thức xử lý bất hợp pháp nào khác đối với Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi sở hữu. Điều này bao gồm, ví dụ, tường lửa, bảo vệ bằng mật khẩu và các kiểm soát truy cập và xác thực khác. Chúng tôi sử dụng công nghệ SSL để mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền qua internet công cộng và chúng tôi cũng sử dụng các tính năng bảo mật ở lớp ứng dụng để ẩn danh hơn nữa Dữ liệu cá nhân.

Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải nào qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là an toàn 100%. Chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi hoặc lưu trữ trên Dịch vụ và bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng thông tin đó có thể không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi. Nếu bạn cho rằng Dữ liệu Cá nhân của mình đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được nêu trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi”.

Nếu chúng tôi phát hiện ra vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và các cơ quan chức năng về việc vi phạm xảy ra theo luật hiện hành.

CHO THUÊ DỮ LIỆU

Chúng tôi chỉ giữ lại Dữ liệu cá nhân được thu thập từ Người dùng miễn là tài khoản của Người dùng còn hoạt động hoặc trong một khoảng thời gian giới hạn, miễn là chúng tôi cần nó để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập ban đầu trừ khi luật pháp yêu cầu khác. COBYWORK không sở hữu bất kỳ nội dung nào mà Khách hàng đã tải lên Ứng dụng. Nội dung của các tài khoản đã đóng sẽ bị xóa trong vòng chưa đầy 1 tháng kể từ ngày đóng.

CÀI ĐẶT

Chúng tôi chỉ giữ lại Dữ liệu cá nhân được thu thập từ Người dùng miễn là tài khoản của Người dùng còn hoạt động hoặc trong một khoảng thời gian giới hạn miễn là chúng tôi cần nó để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập ban đầu trừ khi luật pháp yêu cầu khác. COBYWORK không sở hữu bất kỳ nội dung nào mà Khách hàng đã tải lên Ứng dụng. Nội dung của các tài khoản đã đóng sẽ bị xóa trong vòng chưa đầy 1 tháng kể từ ngày đóng.

CHUYỂN DỮ LIỆU

Chúng tôi có thể chuyển, xử lý và lưu trữ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ trong cơ sở dữ liệu tập trung và với các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Khi chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân sang Việt Nam, chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu đó như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Dịch vụ được lưu trữ tại Việt Nam hoặc Singapore, Hoa Kỳ.

BỘ ĐIỀU KHIỂN DỮ LIỆU VÀ BỘ XỬ LÝ DỮ LIỆU

COBYWORK không sở hữu, kiểm soát hoặc chỉ đạo việc sử dụng bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào được Khách hàng hoặc Người dùng lưu trữ hoặc xử lý thông qua Dịch vụ. Chỉ Khách hàng hoặc Người dùng mới có quyền truy cập, truy xuất và chỉ đạo việc sử dụng Dữ liệu Khách hàng đó. COBYWORK phần lớn không biết về Dữ liệu khách hàng thực sự đang được Khách hàng hoặc Người dùng lưu trữ hoặc cung cấp cho Dịch vụ và không truy cập trực tiếp vào Dữ liệu khách hàng đó trừ khi được Khách hàng cho phép hoặc khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng và Người dùng của nó. Trừ khi được cung cấp trong Chính sách quyền riêng tư này, COBYWORK không độc lập khiến Dữ liệu khách hàng chứa Dữ liệu cá nhân được lưu trữ liên quan đến Dịch vụ được chuyển giao hoặc cung cấp cho các bên thứ ba, ngoại trừ các nhà thầu phụ của bên thứ ba có thể xử lý như vậy dữ liệu thay mặt cho Công ty COBYWORK liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng của Công ty COBYWORK. Những hành động như vậy chỉ được thực hiện hoặc được ủy quyền bởi Khách hàng hoặc Người dùng hiện hành.

Khách hàng hoặc Người dùng là bên kiểm soát dữ liệu theo Quy định đối với bất kỳ Dữ liệu nào của Khách hàng có chứa Dữ liệu Cá nhân, có nghĩa là bên đó kiểm soát cách Dữ liệu Cá nhân đó được thu thập và sử dụng cũng như việc xác định mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu Cá nhân đó Dữ liệu.

COBYWORK không chịu trách nhiệm về nội dung của Dữ liệu Cá nhân có trong Dữ liệu Khách hàng hoặc thông tin khác được lưu trữ trên các máy chủ của Công ty (hoặc máy chủ của nhà thầu phụ) theo quyết định của Khách hàng hoặc Người dùng cũng như COBYWORK Technology Group Co ., Ltd chịu trách nhiệm về cách thức mà Khách hàng hoặc Người dùng thu thập, xử lý việc tiết lộ, phân phối hoặc xử lý thông tin đó.

THAY ĐỔI VÀ CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH NÀY

Vui lòng truy cập lại trang này định kỳ để biết về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này, mà chúng tôi có thể cập nhật theo thời gian. Nếu chúng tôi sửa đổi Chính sách, chúng tôi sẽ cung cấp Chính sách đó thông qua Dịch vụ và cho biết ngày sửa đổi mới nhất và sẽ tuân thủ luật hiện hành. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách sửa đổi có hiệu lực cho thấy rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với phiên bản hiện tại của Chính sách.

CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách này, Dữ liệu Cá nhân của bạn, các hoạt động sử dụng và tiết lộ của chúng tôi hoặc các lựa chọn đồng ý của bạn qua email tại support@cobywork.com. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính sách này hoặc về Dữ liệu Cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với Công ty COBYWORK qua email tại support@cobywork.com.